Nu är Äännekoulu också Artikulationsskolan

Äännekoulus nätterapikoncept för att korrigera artikulationsfel är redan ett beprövat koncept som vi nu vet, baserat på erfarenhet och statistik, är ett framgångsrikt tillvägagångssätt. Äännekoulus finskspråkiga nätterapi har använts i dess nuvarande form sedan år 2017.

Artikulationsskolans habilitering av artikulationsfel baserar sig på en inlärningsstig som har utvecklats inom Äännekoulu. Inlärningsstigen baserar sig på att barnets finmotorik i ansiktet differentieras. Artikulationsskolans nätterapi är ett familjecentrerat arbetssätt där vi stöder både barnet och föräldern.

I nätterapin interagerar klienten och talterapeuten i en näthabiliteringsmiljö, där talterapeuten handleder familjen framåt i träningen enligt ett hierarkiskt system steg för steg via videomeddelanden. Terapin är alltså obunden till tid och plats.

Vi har redan hjälpt flera tusentals finskspråkiga barn och nu är vi alla glada över att vi också kan hjälpa svenskspråkiga barn att bli kvitt sina artikulationsfel. I Artikulationsskolan kan barn träna språkljuden r och l.

Vi hjälper till att förkorta de kommunala talterapiköerna

En av de positiva aspekterna med nätterapi är att konceptet är mycket tidseffektivt, eftersom det går åt betydligt mindre tid åt att handleda familjen via vår nätterapihabiliteringsmiljö jämfört med besök på mottagningen. Samtidigt får familjen individuell handledning flera gånger under en period.

Tidsåtgången för en talterapeut för att se igenom inkomna videor, ge feedback åt familjen samt att göra tillhörande anteckningar i patientsystemet är ca 10-15 minuter per klient. Det här kan jämföras med att ett besök på en mottagning ofta tar ca 60 minuter då också för- och efterarbete räknas in.

Tack vare effektiv tidsanvändning kan tusentals barn träna med oss på Artikulationsskolan samtidigt! Samtidigt bidrar vi till att förkorta de kommunala talterapiköerna. Det bästa av allt är att man inte behöver köa för att komma till Artikulationsskolan, utan habiliteringen påbörjas direkt familjen registrerar sig hos oss.

50 % lär sig r-ljudet på minst språkljudsnivå redan under den första habiliteringsperioden

För att statistiskt kunna påvisa att vår nätterapi är ett framgångsrikt sätt att korrigera språkljud på har vi gjort en översikt över resultaten som nåtts. En nätterapiperiod pågår i tre månader och under den tiden kan familjen kontakta talterapeuten sammanlagt 12 gånger. Deltagarna i undersökningen är barn som har tränat r-ljudet under endast en nätterapiperiod. Det här valet gjordes eftersom resultatet på det här sättet tydligt lyfter fram hur barn lär sig r-ljudet om barnet inte har haft något annat artikulationsfel.

N=533

533 barn tränade r-ljudet under en nätterapiperiod (N=533).

  • 38 % lärde sig r-ljudet åtminstone på språkljudsnivå.
  • 11 % lärde sig ett frikativt r-ljud som betyder r-ljud utan vibration, vilket ofta används istället för r-ljudet tills vibrationen lyckas.
  • 31 % lärde sig att kontrollera käken och tungan bättre, vilket är en förutsättning för att lära sig r-ljudet.
  • 8 % utvecklades inte nämnvärt alternativt utvecklingen framgick inte i anteckningarna.

Sammanfattning av r-ljudet

De allra flesta barnen (92 %) utvecklades alltså i någon mån redan under den första perioden (barnet lärde sig att röra käken och tungan självständigt från varandra), 71 % utvecklades avsevärt, alltså så att barnet lärde sig ett frikativt r-ljud eller ett r-ljud åtminstone på språkljudsnivå.

Enligt terapiantecknigarna har en del barns talmotoriska rörelser varit mycket odifferentierade i början av terapiperioden. I de fallen kan träningen inte framskrida i samma takt som då tungans och käkens rörelser redan är differentierade. Det här är orsaken till att det också är ett märkbart framsteg att barnet lär sig att röra tungan självständigt från käken.

210 barn tränade l-ljudet under en nätterapiperiod (N=210).

  • 18 % lärde sig l-ljudet och användningen av ljudet generaliserades till vardagen.
  • 68 % lärde sig l-ljudet åtminstone på språkljudsnivå.
  • 12 % lärde sig att kontrollera käken och tungan bättre, vilket är en förutsättning för att lära sig l-ljudet.
  • 8 % utvecklades inte nämnvärt alternativt utvecklingen framgick inte i anteckningarna.

Sammanfattning av l-ljudet

Största delen av barnen (över 80 %) som tränade l-ljudet utvecklades märkbart så att de åtminstone lärde sig l-ljudet på språkljudsnivå under nätterapiperioden.

Avslutning och slutord

I Artikulationsskolan strävar vi efter att barnet lär sig språkljudet åtminstone på språkljudsnivå samt att barnet i någon mån också överför språkljudet till ord och meningar under en nätterapiperiod. Vid slutet av nätterapiperioden besluter vi tillsammans med familjen om de ännu önskar stöd för att generalisera språkljudet eller om de klarar av det på egen hand.

Enligt våra resultat uppnår vi den här målsättningen i de flesta fallen (över 80 % vid l-ljudet och ca 50 % vid r-ljudet). Det här betyder att de här barnen aldrig återvänder till de kommunala talterapeuternas köer och inte heller till daghemmets eller skolans speciallärares köer.